Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos
              Vaikų erdvė

Ruduo

Ruduo... Donelaitiškasis ruduo - tai didžiųjų vasaros darbų užbaigtuvių, aruodų pildymo metas. Laikas, kai ruošiamasi žiemai ir galima jau šiek tiek atsipūsti. Tai tuoktuvių ir krikštynų metas, nes užderėjęs derlius ir užauginti gyvuliai leidžia iškelti vestuves, kaimynus pavaišinti, pasilinksminti. O vaikams tai metas, kai jie po visų darbų, kuriuos priderėjo atlikti kartu su suaugusiais, gali lankyti mokyklą. Pasirodo ir tais laikais ne visi suprato išprusimo ir mokslo reikšmę, o mokytojams negailėta reikalavimų:

 

Kad kunigai vaikus į šiuilę ragina siųsti
Ir kad šulmistrams reik kokį pinigą kyštert,
Ak, tokių visur glūpų niurnėjimų randas;
O paskui, kad amtmonams jau reik pasipurtint
Ir jie vakmistrams išpantyt urdelį siunčia,
Štai tuo iš visų pasalių barzdoti bepročiai,
Lyg kad jau dangus pargrius, tikt rėkia, tikt rėkia;
Ir po tam su šulmistrais, biednais nabagėliais,
Kad jie savo dalyko nor, dar barasi smirdai
Ir besibardami daug glūpų daiktų sumeluoja.
Paikius, glūps žmogus, vargu Tėvemūsų mokėdams,
Ir jo pusbrolis, nei tiek skaityt negalėdams,
Šulmistrus ir šiuiles dar išpeikt pasidrąsin.
Tikt dyvai klausyt, kad juodu pradeda zaunyt.
Ans, savo vaikinius kaip drimelius užaugindams
Ir juos lepindams bei valią visą beduodams,
Vaidijas su šulmistrais ir barasi keikdams,
Kad jiems kartais iš bėdos per subinę drožia;
O šisai, iš viso jau velniop besisukdams
Ir vaikus glūpus į šiuilę siųst nenorėdams,
Peklai ant garbės juos užaugint pažadėjo.
Paikius ant lytaus, ant giedros barasi Vauškus.
Viens taria per šviesu, kitam negana šviesybės;
Šiuilė šiam negera, o ans pamokinimą peikia.
Šulmistras keliems per jauns ir nieką nemoka,
O kitiems tas pats per sens ir blogs pasirodo.
Jis giedodams šiam per daug nemandagiai rėkia,
O kitam tas pats kaip reikia rėkti nemoka.
Viens taria per drąsus, o kits jį lėtą vadina.
Taip kunigams, taip šulmistrams visur pasidaro,
Kad šventoms dienoms nenaudėliai, susibastę
Ir nesvietiškai glūpas akis užsipylę,
Nuo kunigų bei nuo darbų jų pradeda zaunyt.

Šiuilė - mokykla
Šulmistras - mokytojas
Amtmonas - dvaro nuomininkas
vakmistras -prižiūrėtojas, pareigūnas
Urdelis - įsakymas
Drimelis - išsižiojėlis, nevėkšla
Glūpas - kvailas